Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
20 Nisan 2024 Cumartesi
Hava Durumu
14 °
Stratejik Planlar

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı Kanunda stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesine göre, Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde, kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp Belediye Meclisine sunmakla yükümlüdür.

Aliağa Belediyesi’nde, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Stratejik Plan geliştirme faaliyetlerine başlanmış ve 5 Ağustos 2019 tarihinde Aliağa Belediye Meclisi’ne sunulmuştur.

Muğla Yamaç Paraşütü
03/x Fotoğraf
Lüfen indirmek istediğiniz çerçeve modelini seçiniz
Paylaş
E-Posta Adresi Giriniz