Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
24 Temmuz 2024 Çarşamba
Hava Durumu
40 ° Açık Gökyüzü
Plan ve Proje Müdürlüğü

Aliağa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü; Planlama Birimi ile Proje Geliştirme ve Kentsel Tasarım Birimlerinden oluşmaktadır. Müdürlük; Müdür, 2 Şehir Plancısı personel, 2 Mimar personel ve 1 Peyzaj Mimarı personelden oluşmakta ve toplamda 6 personel ile hizmet vermektedir.

Müdürlük iş ve işleyiş olarak;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
 • 3194 sayılı İmar Kanunu,
 • 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanunu,
 • 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
 • 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun,
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • Büyük Ölçekli Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği,
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği,
 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği,
 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği,
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak yerine getirilmektedir.

Planlama Birimimiz;

1/1000 ölçekli Revizyon, İlave, Mevzii, Uygulama imar planlarının gerekli teknik araştırmalarını yaparak Meclise sunmak üzere hazırlanması, gerekli görülen durumlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı veya değişikliği hazırlayarak Büyükşehir Belediyesine sunulması, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasında uyumun gözetmesi ve bu ölçeklerdeki planlar arasında etkileşimin ve dönüşümün güncel olarak sağlanması, Belediye sınırları içinde onaylanan imar planlarının sayısal arşivinin oluşturulması, Onaylanan imar planı/plan değişikliklerinin sayısal (dijital) paftalara işlenmesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanan imar planı ve plan değişikliklerinin İmar Kanununun 8/b maddesi hükmü doğrultusunda otuz (30) gün süre ile ilan edilmesi (askı) işlemlerinin yerine getirilmesi ve Kentsel dönüşüme ait bilgi, belge ve planları hazırlanması gibi görevleri sürdürmektedir.

Proje Geliştirme ve Kentsel Tasarım Birimimiz;

Belediyemiz tarafından gerekli görülen alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan, kentsel, mimari ve peyzaj ölçeğindeki çeşitli projelerin analiz, tasarım, projelendirme, keşif ve uygulama aşamlarında görev yapmaktadır. Kent içerisinde yer alan rekreasyon bölgeleri, pasif yeşil alanların nitelikli hale getirilmesi, tarihi ve doğal sit alanlarının mekansal kalitelerinin arttırılması, kent içi ulaşım iyileştirmeleri ve şehir estetiğinin iyileştirilmesi amacıyla bina, sokak, cadde, mahalle ve ilçe ölçeğinde sağlıklılaştırma projelerinin gerçekleştirilmesi çalışmalarını yürütmektedir.

İlçe bütününde yer alan rekreatif alanlara yönelik kent mobilyaları ve kentsel donatı elemanlarının tasarlanarak uygulanması, belediye sınırları içerisindeki tarihsel, kültürel ve doğal çevrenin ortaya çıkartılması, korunması, işlevlendirilmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik tespit ve değerlendirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, belediye sınırları içerisindeki belirlenen alanlara çeşitli kentsel tasarım ve mimari proje yarışmalarının açılması ve yarışma süreçlerinin organizasyonunun yapılması da Proje Geliştirme ve Kentsel Tasarım Biriminin çalışma alanları arasında yer almaktadır.

Seçil Öztürk Zenginoğlu
Plan Ve Proje Müdürü

1982 yılı Aliağa doğumludur. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Aliağa'da tamamlamıştır. Ardından Üniversite eğitimini 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümünden ve 2010 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olarak tamamlamıştır.

2005 yılında özel harita şirketinde şube sorumlusu olarak iş hayatına başlamıştır. 2013 yılında Aliağa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünde göreve başlamış olup, 2019 yılından itibaren Plan ve Proje Müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Evli ve bir çocuk annesidir.

E-Posta Adresi Giriniz