Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
27 Mayıs 2022 Cuma
Hava Durumu
25 ° Bulutlu
İç Kontrol Uyum Eylem Planı

5018 Sayılı Kanun ile yasal altyapısı kurulmuş olan Kamu Mali Yönetim Sistemi içerisinde İç Kontrol Sistemi üst yönetimin vekalet sisteminin güvencesini oluşturmaktadır.

İç Kontrol Sistemi, Belediye faaliyetlerinin Yasa, Yönetmelik, prosedürlere uygun olarak yürütülmesini temin etmek amacı ile tüm paydaşların sahiplendiği sistemdir şeklinde tanımlanabilir. Belirli bir sistematik içinde yürütülen İç Kontrol Sistemi içinde üst yönetimden personele kişilerin belirli standarda ulaşması sistemin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle insan kaynakları yönetimi önem arz etmektedir.

İç kontrol kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55’nci maddesinde; “İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür” şeklinde tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemi, aynı Kanunun 57’nci maddesinde, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu şeklindeki ifadeleri ile iç kontrolün kapsamının çerçevesi çizilmiştir.

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması ise Kanunun 60’ncı maddesi ile mali hizmetler birimine verilmiştir.
 

Muğla Yamaç Paraşütü
03/x Fotoğraf
Lüfen indirmek istediğiniz çerçeve modelini seçiniz
Paylaş
E-Posta Adresi Giriniz