Teşkilat ve Organizasyon Şeması

ALİAĞA BELEDİYESİ ÇALIŞMA ORGANİZASYON ŞEMASI YÖNERGESİ

BAŞKAN YARDIMCILIĞI:(Teknik-İdari)

Belediye Başkanının münhasır imza ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla; Sair kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerle, Belediye Başkanınca verilen iş ve işlemleri yetki ve sorumluluğu altında yapmak, Belediye iş ve işleyişini (Teknik-İdari anlamda) 5393 Sayılı Belediye Kanununa uygun olarak devredilen yetkiler çerçevesinde koordine etmek.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ:

Başkanlık Makamının randevularını planlamak, sözlü talimatları ilgili ünitelere, kişi ve kuruluşlara iletmek, kentimiz yönetim üniteleri arasında sağlıklı bilgi akışım programı dahilinde koordinasyonu sağlamakla görevli olduğu gibi 5393 sayılı kanunun 76. maddesine göre kurulan kent konseyi çalışmalarını takip eder ve organizasyonuna katılır aynı zamanda Bilgi İşlem Servisinin çalışmalarını yürütür.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Hukuk İşleri doğrudan Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapan, tüm adli ve idari mercilerde Belediyenin haklarını arayan ve koruyan, diğer birimlerimizle uyum içinde, Belediye hizmetlerinin uygun verimli ve düzenli üretilmesine hukuksal açıdan katkıda bulunmak, temsil, inceleme ve danışma bilgilerini vermekle yükümlüdür.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilgili yasalar çerçevesinde görevleri takip etmek, Belediyemize ait tüm gelen, giden evrak yazıları ile dilekçelerin kaydı, Meclis ve Encümen toplantı gündemlerinin hazırlanması, kararlarının kayıt altına alınması, yazılması, dosyalanması, tasdik ve dağıtımından yükümlüdür. Kısmına bağlı Evlendirme Memurluğunun yürütülmesinden sorumludur.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ:

Personel Şefliği Başkanlık Makamının talimatlarını İçişleri Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı’na bağlı olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile bu kanunlara ek olarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ile kanun hükmünde kararnamelere dayanarak Belediyemizde memur statüsünde ve 1475 sayılı kanuna göre işçi statüsünde görev yapan personelin özlük işlerini yürütür.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ:

Belediyenin program bütçe esasına göre gelir, gider bütçesinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, yetkili kurullarla görüşülmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması, aylık mizan ve cetvellerin hazırlanarak Encümene sunulması, kısmına bağlı Tahsil, Tahakkuk ve Emlak Şefliği’nce gerekli vergi, harç tahsil ve tahakkuk işlemi takibi, Belediyemizin tüm birimlerinden gelen tahakkuk etmiş giderleri ödemek ve bunlardan kesilen yasal kesintileri ilgili resmi dairelere zamanında yatırmak. Yapılan ödemelerin yasal çerçevede olmasını sağlamak ve Sayıştay ile İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin denetim ve kurumlarına hesap vermekle yükümlüdür.

SOSYAL, KÜLTÜREL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ:

Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü’nün görevi kent bütününde gerek kültürel, gerekse sosyal anlamda kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmek, sosyal dayanışmayı arttırmak, çağdaş ve kalıcı çeşitli hizmetleri organize etmek, bu anlamda faaliyet gösteren resmi yada sivil kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak koordine etmektir. Ayrıca Belediye Çocuk Evi,Misafirhane ve Kadın Konuk Evi’nin halkımıza en iyi ve etkin şekilde hizmet vermesini sağlamaktır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ:

Belediye sınırları içinde düzen, sağlık ve huzuru sağlamak amacıyla yetkili organların alacakları kararları uygulamak, Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek tedbirleri almak ve işlenen Belediye suçlarını izlemek, Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan Pazaryerinde gerekli kontrolleri yaparak, güvenliği sağlamak, çalışmaları esnasında 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Belediye Meclisince kabul edilerek yürürlüğe konulan Zabıta Yönetmeliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri uygulamakla görevlidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ:

İmar planları ve plan tadilatlarının hazırlanıp Meclise sunulması, Meclis onayından sonra 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine tasdike gönderilmesi, imar planlarına göre yapı ruhsatlarının verilmesi, imarla ilgili tüm konularda hazırlık yaparak Encümenin bilgilendirilmesi görevini yürütür. İmarla ilgili konularda Resmi ve Özel Kurum, Kuruluşlarla yazışmaları yapmak, verilen inşaat ruhsatlarına göre yapı kullanma izinlerini vermek, yasal olmayan yapıları tespit etmek ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre tahkikatını yapmakla sorumludur.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

İmar planına uygun imar yollarının açılması ve yol kaplamalarının yaptırılması, cadde, sokak ve yollar ile kaldırımların düzenlenmesi ve yapımı, park, bahçe ve çocuk oyun alanları ile ilgili projelerin gerçekleştirilmesi, sosyal ve kültürel yapıların yaptırılması, bunlarla ilgili ihalelere katılım ve Belediyeye ait yapım işlerinin denetlenmesi konusunda görevlidir.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Temizlik İşleri Müdürlüğü İlçenin tüm caddelerinin süpürülmesi, temizlenmesi, çöplerin toplanması, Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan pazaryerinin çöplerinin toplanıp temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, park ve yeşil alanlar ile tören alanlarının temizliğinin yapılması, çöp konteynırlarının ilaçlanmasını yürütmekle ve halkımızın sağlık ve huzuru için İlçenin genel temizliğine ilişkin tüm olanakları seferber etmekle yükümlüdür.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ:

2., 3. sınıf GSM ruhsatlarının, Sıhhi Müessese ruhsatlarının ve Umuma açık içki ve eğlence yerlerinin ruhsatlarının verilmesi ve denetimi, kantin denetim işinin yürütülmesi, deniz kirliliği’nin denetimi ve kontrolü, sanayi tesislerinin yer seçim izni, sahil koruma bandı mesafelerinin belirlenmesi, ÇED denetimi doğal üyeliği, sanayi tesislerinin hava, su ve toprak kirliliği kontrol ve denetimi, vatandaşlardan gelen çevre ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ile yükümlüdür.

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ:

5393 Sayılı Belediye kanununun vermiş olduğu görevlerin ifası sırasında ortaya çıkan ulaşım hizmetlerini,araç,makine bakım ve ikmal işlerini yerine getirmekle yükümlü olduğu gibi belediyemize bağlı üniteler ve eklentilerinde genel hizmetlerin yürütülmesi dışardan gelecek ulaşım ve nakillerle ilgili taleplerin değerlendirilmesinden de sorumludur.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ:

Belediyemiz ile ilgili çalışmalar, yapılacak temsil, tören ve etkinliklere ait haber yayını ve fotoğraf çekimlerinin yapılması, halka duyurulması, Halk Danışma Merkezi ile halkın dilek ve şikâyetlerinin dinlenerek, çözüm önerilerinin getirilmesi ile ilgili görevleri yürütmekle yükümlüdür.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

5393 Sayılı Belediye Kanununda sayılı görevlerin ifası sırasında gerekli olan her türlü alım, satım, kiralama, bakım, arşiv, ambar ve ayniyat, sağlık ve kanuni her türlü idari ihtiyaç hizmetlerini yürütmek, mal ve hizmet alımı ihalelerinde yer almak.

PARK BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Belediyemiz hizmetlerinin ulaştığı alanların düzenlenmesini, yeşillendirilmesini, bakımlarının yapılmasını organize eder. Yaşanılası alanların çoğalması yönünde çalışmaları takip eder.

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ :

Belediyemizce 5393 sayılı yasaya dayanarak yapılması gereken kamu hizmet ve faaliyetlerinin kanun,tüzük,yönetmelik,meclis ve encümen kararları,genelge,hizmet emri ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesi esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı,varsa yanlışlık,noksanlık ve usulsüzlüklerin tespiti ve giderilmesi,faaliyetlerin rasyonel ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli araştırma,inceleme ve soruşturmaların yapılmasına ilişkin iş ve işlemlerin düzenlenmesi ile görevlidir.

BELEDİYE TABİPLİĞİ:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinde sayılı zorunlu hizmetler çerçevesinde Halkımızın sağlık, huzur ve mutluluğu için gerekli sağlık tedbirleri konusunda çalışmaları yapar. Personelimizin ve Vatandaşlarımızın daha sağlıklı yarınlara ulaşması için insan ve çevre sağlığı ile ilgili programları uygular.

İş bu çalışma şeması ve yönerge Belediye Meclis onayı ile yürürlüğe girer.