Teşkilat ve Organizasyon Şeması

ALİAĞA BELEDİYESİ ÇALIŞMA ORGANİZASYON ŞEMASI YÖNERGESİ

BAŞKAN YARDIMCILIĞI:

Belediye Başkanın münhasır imza ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla; Sair kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerle, Belediye Başkanınca verilen iş ve işlemleri yetki ve sorumluluğu altında yapmak, Belediye iş ve işleyişi (Teknik-İdari anlamda) ile kendisine bağlı Müdürlükleri 5393 Sayılı Belediye Kanununa uygun olarak devredilen yetkiler çerçevesinde koordine etmek.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ:

Başkanlık Makamının randevularını planlamak ve takip etmek, sözlü ve yazılı talimatları ilgili ünitelere, kişi ve kuruluşlara iletmek, kentimiz yönetim üniteleri arasında sağlıklı bilgi akışım programı dahilinde koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

HUKUK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Hukuk İşleri Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapar, tüm adli ve idari mercilerde Belediyenin kamu tüzel kişiliğini temsil eder. Belediyenin hukuksal sorunlarına yürürlükteki Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre Belediye Başkanınca verilen yetki sınırları içinde çözümler getirmekle görevlidir. Diğer birimlerimizle uyum içinde, Belediye hizmetlerinin uygun, verimli ve düzenli üretilmesine hukuksal açıdan katkıda bulunmak, temsil, inceleme ve danışma bilgilerini vermekle yükümlüdür.

YAZI İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyük Şehir Belediye Kanunu ve ilgili yasalar çerçevesinde verilen görevleri takip etmek. Belediyemize ait tüm gelen, giden evrak yazıları ile dilekçelerin kaydı ve ilgili Müdürlüklere havalesi, Meclis ve Encümen toplantı gündemlerinin hazırlanması, kararlarının kayıt altına alınması, yazılması, dosyalanması, tasdik ve dağıtımını yapmakla yükümlüdür. Evlendirme Memurluğu bünyesinde nikâh iş ve işlemlerinin yürütülmesinden ve nikâh akitlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile bu kanunlara ek olarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ile kanun hükmünde kararnamelere dayanarak yürütmekle yükümlüdür. Belediyemizde memur statüsünde ve işçi statüsünde görev yapan personelin özlük işlerini yapar, maaşlarını tahakkuk eder ve mali haklarını takip eder.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ:

Belediyenin program bütçe esasına göre gelir, gider bütçesinin hazırlanması, İdari Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesaplarının çıkarılması, Stratejik Plan ve Performans Programlarının hazırlanmasını koordine ederek, yetkili kurullarda görüşülmesini sağlar. İlgili mevzuatlar çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütür. Muhasebe kayıtlarının tutulmasını yapar ve ön mali kontrol faaliyetini yürütür. Belediyemizin tüm birimlerinden gelen tahakkuk etmiş giderleri ödemek ve bunlardan kesilen yasal kesintileri resmi dairelere yatırmakla sorumludur. Sayıştay ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişlerinin denetim ve kurumlarına hesap vermekle yükümlüdür.

KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görevi kent bütününde gerek kültürel, gerekse sosyal anlamda kendilik bilincini ve kültürünü geliştirmek, sosyal dayanışmayı arttırmak, çağdaş ve kalıcı çeşitli hizmetleri organize etmek, bu anlamda faaliyet gösteren resmi ya da sivil kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak koordine etmektir.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ:

Belediye sınırları içinde düzen, sağlık ve huzuru sağlamak amacıyla yetkili organların alacakları kararları uygulamak, Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek tedbirleri almak ve işlenen Belediye suçlarını izlemek, Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan Pazaryerinde gerekli kontrolleri yaparak, güvenliği sağlamak, çalışmaları esnasında 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Belediye Meclisince kabul edilerek yürürlüğe konulan Zabıta Yönetmeliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri uygulamakla görevlidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ:

Yapı ruhsatlarının verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri takip eder. İmarla ilgili konularda Resmi ve Özel Kurum, Kuruluşlarla yazışmaları yapmak, verilen inşaat ruhsatlarına göre yapı kullanma izinlerini vermek, yasal olmayan yapıları tespit etmek ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre tahkikatını yapmakla sorumludur.

FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

İmar planına uygun imar yollarının açılması ve yol kaplamalarının yaptırılması, cadde, sokak ve yollar ile kaldırımların düzenlenmesi ve yapımı, park, bahçe ve çocuk oyun alanları ile ilgili projelerin gerçekleştirilmesi, sosyal ve kültürel yapıların yaptırılması, bunlarla ilgili ihalelere katılım ve Belediyeye ait yapım işlerinin denetlenmesi konusunda görevlidir.

TEMİZLİK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Temizlik İşleri Müdürlüğü İlçenin tüm caddelerinin süpürülmesi, temizlenmesi, çöplerin toplanması, Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan pazaryerinin çöplerinin toplanıp temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, park ve yeşil alanlar ile tören alanlarının temizliğinin yapılması, çöp konteynırlarmın ilaçlanmasını yürütmekle ve halkımızın sağlık ve huzuru için İlçenin genel temizliğine ilişkin tüm olanakları seferber etmekle yükümlüdür.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ:

2., 3. sınıf GSM ruhsatlarının, Sıhhi Müessese ruhsatlarının ve Umuma açık içki ve eğlence yerlerinin ruhsatlarının verilmesi ve denetimi, İlçemizde faaliyet gösteren kuruluşların denetim işinin yürütülmesi, sanayi tesislerinin yer seçim izni, sahil koruma bandı mesafelerinin belirlenmesi, ÇED denetimi doğal üyeliği, sanayi tesislerinin hava, su ve toprak kirliliği kontrol ve denetimi, vatandaşlardan gelen çevre ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ile yükümlüdür.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ:

Belediyemiz ile ilgili çalışmalar, yapılacak temsil, tören ve etkinliklere ait haber yayını ve fotoğraf çekimlerinin yapılması, halka duyurulması, İşkur Bürosu ile vatandaşın iş talep başvurularını alarak, Iş ve İşçi Bulma Kurumuna iletilmesi ve çözüm önerilerinin getirilmesi görevini yürütür.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

5393 Sayılı Belediye Kanununda sayılı görevlerin ifası sırasında gerekli olan her türlü alım, satım, kiralama, bakım, arşiv, ambar ve ayniyat, sağlık ve kanuni her türlü idari ihtiyaç hizmetlerini yürütür.

PARK ВАНÇЕ İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Belediyemiz hizmetlerinin ulaştığı alanların düzenlenmesini, yeşillendirilmesini, bakımlarının yapılmasını organize eder. Yaşanılası alanların çoğalması yönünde çalışmaları takip eder.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ:

Belediyemizin, kurum personellerine internet, e-posta ve paylaşım klasörü erişimlerinin verilmesi ve e-posta güvenliğinin sağlanması konusunda çalışır. Belediyemizin ağ altyapısının yapılandırılması ve sürekliliğinin sağlanmasında ve mevcut ağ altyapısı alanında tüm kablolama işlemlerinin gerçekleştirilmesinde görevli olup güvenlik duvarı ve içerik filtreleme işlemleri ile belediyemizde “Güvenli İnternet” bağlantısı sağlanması konusunda etkin olarak çalışır. Belediye otomasyonu ile birlikte tüm müdürlüklerin hizmetlerinde talep edilen süreçler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, yazılım ekibi yazılım çalışmalarını yürütür. Geliştirilmiş yazılımların bakım, güncelleme ve desteğinin sağlanması konusunda görevlidir.

MUHTARLIK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, bağlı bulunan Muhtarların bilgilerini tutar, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve diğer Müdürlükleri ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütür, arşiv ve gelen giden evrak kayıtlarını tutar. Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda alır, ilgili birimlere iletir, taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip eder, denetler.

İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ:

Belediyemize bağlı toplu üniteler ve eklentilerinde genel hizmetlerin yürütülmesi, kurumumuzun birimleri arasında koordinasyonun sağlanması, istatistiki bilgilerin toplanması, stratejik planlamanın yapılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi çalışmalarının yürütülmesini sağlar.

TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ:

Belediyemize ait hizmet binalarının, her türlü sosyal amaçlı binaların ve lojmanlarının, Pazaryeri erinin, okul, ibadethane ve buna benzer kamusal alanların yapım ve onarım işlerini yapar, hizmet ünitelerinin ihtiyacı olan tefrişat, mefruşat ve makine —teçhizatlar ile ilgili malzemelerin temini, dağıtımı ve montaj işlemlerini sağlar, Belediyemize ait hizmet binalarında bulunan jeneratörlerin bakım dosyalarını hazırlar, ısıtma ve soğutma sistemlerinin (paket klima sistemleri, ehiller, kombi, brülör, lokal klima), kompanzasyon sistemlerinin, kamera ve güvenlik sistemlerinin, asansörlerin, elektrik motorlarının, kesintisiz güç kaynaklarının bakım dosyalarını hazırlar, yangın söndürme sistemlerinin kontrollerini yapar.

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ:

Belediyenin stratejik planından yola çıkarak kentleşme ve bayındırlık hizmetleri ile ilgili projeleri geliştirir ve hayata geçirir, imar uygulamalarına uygun olarak gerekli haritalama ve planlama çalışmalarını yürütür.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ:

Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teminini sağlayacak yöntemleri araştırır ve taşınmaz mal yönetimi politikalarını oluşturur. Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve denetiminin sağlanması için gerekli çalışmaları yapar, Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini yapar.

İş bu çalışma şeması ve yönerge Belediye Meclis onayı ile yürürlüğe girer.