Aliağa Belediyesi
Aliağa’da Hayatı Yaşa !
17 Ağustos 2022 Çarşamba
Hava Durumu
29 ° Açık Gökyüzü
Karaköy ve Bozköy Mahallelerinde bulunan Bazı Belediye Taşınmazlarının Satış İhalesi Duyurusu

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aliağa İlçesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle 11.08.2022 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda satışı yapılacaktır.

Sıra No

Mahalle

Ada/ Parsel

Cinsi

Alanı

(m2)

Tahmini

Bedel (TL)

Geçici Teminat(TL)

İhale

Saati

1

Karaköy

104/3

Arsa

493,00

291.000,00TL

8.730,00-TL

14.10

6

Karaköy

0/281

Arsa

324,00

175.000,00TL

5.250,00-TL

14.20

3

Karaköy

103/5

Arsa

500,00

295.000,00TL

8.850,00-TL

14.30

4

Karaköy

102/7

Arsa

493,00

291.000,00TL

8.730,00-TL

14.40

5

Bozköy Mahallesi, Bayrak Sokak, No:11/2

0/843

Mesken

116,00

350.000,00TL

10.500,00-TL

14.50

 

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır
A- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
B- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
b-1) 1, 2, 3, 4. sıradaki ihaleler için En az 5 (beş) yıldan beri Karaköy Mahallesinde, 5. Sıradaki ihale için Bozköy Mahallesinde ikamet ettiğini belirten Mahalle Muhtarlığından alınmış ıslak imzalı ve onaylı “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı
C- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunabilecek kimselerin noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini vermesi,
D- İdari şartnamenin 8. maddesinde yazılı esaslarına göre hazırlanacak teklifi vermesi
E- İdari şartnamenin 7. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
F-İlgili vergi dairesinden vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge,
G-İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge
H-Diğer Belgeler
a-İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gereklidir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunludur.

3- İhale ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla idari şartname ile özel şartname giderleri alıcıya aittir. İhale ilan giderleri ise alıcılar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Tapu tescili esnasında gerekecek alım satım tapu harçları, eğitime katkı payları, özel işlem vergileri ve sair masraflar alıcı tarafından ödenecektir.

4- İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler idari ve özel şartnamede mevcuttur.

5- İdari, özel şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi 100,00 TL bedel karşılığında aynı müdürlükten 10.08.2022 tarih saat 17.30’a kadar suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanı satın alınması zorunludur.

6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasa’nın 17 ve 18. maddeleri gereği İlan Olunur.
 

E-Posta Adresi Giriniz