ALİAĞA BELEDİYESİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

ALİAĞA BELEDİYESİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi’nin Aralık Ayı Olağan Meclisi 4 Aralık 2018 Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Belediye meclis salonunda yapılacak toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak meclis toplantısının gündeminde 32 madde yer alıyor. Toplantıda; şehir içi düzenleme, devir, kiraya verme, tahsis, muvafakat verme ile imar planlarının görüşülmesi gibi konular gündeme alınarak oylanacak.

6 Kasım 2018 tarihli meclis tutanağının okunup oylanması ile başlayacak olan toplantıda şu maddeler oylanacak;

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER;
1- Emine Atbaş’ın dilekçesine istinaden; İlçemiz Helvacı tapulama sahasında bulunan, 1079 numaralı parselinin, mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait uygun bir parsel veya parseller ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
2- Mehmet Bilgiç’in 28.09.2018 tarihli dilekçesine istinaden; 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin” 7 maddesinin 4.bendine göre “Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili Belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır.” denilmekte olup, mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait Yukarışakran Mahallesi, 1077 numaralı 260,00 m2.yüzölçümlü parseli 30 yıldır kullandıkları, üzerinde bulunan ve tarafına ait yapı ile ilgili Yapı Kayıt Belgesini aldıkları için, belirtilen Kanun ve Yönetmeliğe göre taraflarına rayiç bedel üzerinden satılması talebinin görüşülmesi.
3- Yücel Erdoğan’ın dilekçesiyle İzmir İli, Aliağa İlçesi, Mülkiyetinin tamamı Aliağa Belediyesine ait, Helvacı tapulama sahasında bulunan, 371 numaralı parselin satın alınması talebinin görüşülmesi.
4- Mustafa Uslu’nun dilekçesiyle İlçemiz Samurlu Mahallesi, 261 ada, 1 numaralı parselin üzerine geçici kapalı alan yapılarak pvc doğrama, çelik konstrüksiyon ve mobilya doğrama işlemleri yapmak için 10 yıllığına kiralanması talebinin görüşülmesi.
5- İlçemiz Samurlu Mahallesinde bulunan 209 ada 1 numaralı parselin, Sanayi bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarında sehven yapılan hatanın düzeltilerek parselin eski planlarındaki müktesep hakkının korunarak küçük sanayi alanı olarak planlanmasına yönelik Aliağa Belediyesince resen hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin onaylanması hususunun görüşülmesi.
6- Fatma Ererdal’ın 23.10.2018 tarihli dilekçesine istinaden; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesiyle, 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici madde 16 ile İmar Barışı eklendiği, bu kanuna istinaden 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Yönetmeliğinin 7 maddesine göre Aşağı Şakran Mahallesi, 827 numaralı parselin rayiç bedel üzerinden tarafına satılması talebinin görüşülmesi.
7- Aliağa-Çandarlı-Bergama Demiryolu Projesi kapsamında, İlçemiz Kalabak Mahallesinde Mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait; 144/4, 144/3, 144/6, 144/1, 144/2, 131/7, 131/6, 131/8, 131/1, 126/5,126/6, 127/6, 127/7, 126/4, 126/7, 126/8, 126/3, 127/8, 126/2, 126/1, 110/5, 110/7, 109/1, 107/3,108/1, 107/2 ve 107/1 ada/parsel numaralı 27 adet taşınmazın toplam 11.790,93 m2lik kısmı ve üzerindeki muhdesatların, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesine göre Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi hususunun görüşülmesi.
8- Cavit Demirdöğen ve Mirasçısı Cengiz Demirdöğen’in dilekçelerinde; İlçemiz Helvacı tapulama sahasında bulunan 3184 numaralı parselin tapu tahsis belgesiyle ödeme evrakları ve diğer belgelerin ekte olduğu belirtilerek, 2981 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde parselin taraflarına verilmesi talebinin görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;
1- İlçemiz Bozköy Mahallesi, 1473 numaralı parselin 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 16’ıncı maddesiyle, 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici madde 16 ile İmar Barışı eklendiği, bu kanuna istinaden 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin” 7 maddesine göre rayiç bedel üzerinden Nazım Ahıakın’a satılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
2- Musa Serez’in 01.01.1997 tarihinde Çıtak Köy Muhtarlığına arsa bedeli olarak eski para ile 10.000.000-TL ödeme yaptığını ancak tarafına herhangi bir arsa verilmediğini konu ile ilgili mağduriyetinin giderilmesi talep edilmekte olup, talebin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
3- Ferhat Demir’in dilekçesine istinaden; İlçemiz Samurlu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait 272 ada, 10 numaralı 1591,23 m2 yüzölçümlü parselin oto tamirciliği yapılmak üzere 10 yıllığına kiralanması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
4- Cahit Aktaş’ın 28.09.2018 tarihli dilekçesinde Aliağa İlçesi, Helvacı tapulama sahasında bulunan 3645 numaralı parselin, 79 ada, 9 numaralı parsele dönüştüğü ve Maliye Hazinesi tarafından Helvacı Belediyesine 2981 sayılı Yasa kapsamında kullanılmak ve hak sahiplerine verilmek üzere devredildiği belirtilerek, taraflarına tescil edilmesi talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
5- Hüseyin Karaduman’ın 02.10.2018 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz Güzelhisar Mahallesinde mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait 137 ada, 4 numaralı parselde bulunan hayvan damına ticari olarak Yapı Kayıt Belgesi alındığı belirtilerek, 06.06.2018 tarih ve 30443 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğin 7.maddesine göre tarafına bedeli mukabilinde satılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
6- Ahmet Karaduman’ın 02.10.2018 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz Güzelhisar Mahallesinde mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait 137 ada, 5 numaralı parselde bulunan hayvan damına ticari olarak Yapı Kayıt Belgesi alındığı belirtilerek, 06.06.2018 tarih ve 30443 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğin 7.maddesine göre tarafına bedeli mukabilinde satılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
7- Fatma Başkaya’nın 17.09.2018 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz Samurlu Mahallesi, Kahve Çeşmesi Mevkiindeki köy tüzel kişiliğinden 14.05.1965 tarihinde satın alınan 600-m2 arsanın tapusunun şahsına tahsisi talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
8- Meral Celep’in 03.10.2018 tarihli dilekçesinde; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 11.09.2015 tarihinde onaylanan Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu” doğrultusunda hazırlanan “İzmir, Aliağa Bozköy Mahallesi 410 parselin bulunduğu bölgede yer alan akaryakıt ve servis istasyonu planlı alanın çekme mesafelerinin düzenlenmesine ve plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin” onaylanması hususunun oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
9- İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 30.10.2018 tarihli yazısına istinaden; 18K-1B ve 18K-1C pafta, Aliağa Devlet Hastanesinin batısında yer alan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanı olarak planlı alanın; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görüşü doğrultusunda, İlçemiz Yeni Mahalle, 324 ada 1 parselde kayıtlı 6.981,00 m2. yüzölçümlü Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmazın alanı kadar büyütülerek düzenlenmesi yönünde hazırlanan ve yapı yaklaşma mesafelerini düzenlemeye yönelik 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
10- Arife Şenöz’ün 16.10.2018 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesinde Mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait 335 numaralı parselin bedelini köy sandığına yatırdığını, İmar Barışına başvurup Yapı Kayıt Belgesi aldığı için tapunun adına verilmesi talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
11- Reşat Ballı’nın Mirasçılarına ait 26.10.2018 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Helvacı tapulama sahasında bulunan 3224 numaralı parsele ait Tapu Tahsis Belgesi ile ödeme makbuzları olduğu ve yürürlükte olan yasalar çerçevesinde taşınmazın taraflarına verilmesi talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
12- Aliağa Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü)’nın 10.10.2018 tarih ve 141265 sayılı yazısına istinaden; Belediye Meclisinin 05.10.2010 tarih ve 157 sayılı kararı ile cami yapılmak üzere bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen 1071 ada, 1 numaralı parsel üzerinde bulunan yapıya kat irtifakı kurulması talebiyle ilgili kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemleri için Diyanet İşleri Başkanlığı, Aliağa İlçe Müftülüğüne muvafakat verilmesinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
13- Uğur Kalkan ve Hasan Kalkan’ın 19.10.2018 tarihli dilekçelerine istinaden; 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin” 7 maddesinin 4 üncü bendine göre “Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili Belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan
bunlara satılır.” denilmekte olup, mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait Samurlu mahallesi, 337 numaralı parseli 50 yıldır kullandıkları, üzerinde bulunan ve taraflarına ait yapılar ile ilgili Yapı Kayıt Belgelerini aldıkları için, belirtilen Kanun ve Yönetmeliğe göre taraflarına rayiç bedel üzerinden satılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
14- Fatma Atılgan’ın 19.10.2018 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz Çıtak Mahallesinde Mülkiyeti Belediyeye ait 215.00 m2 yüzölçümlü 421 numaralı parselde bulunan ev ve damına İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi aldığı ve 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 16. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa geçici madde 16 ile eklenen ve bu kanuna istinaden çıkartılan tebliğe göre tarafına satılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
15- Ege Gübre Sanayi Anonim Şirketinin 18.10.2018 tarihli dilekçesinde talep edilen; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 05.06.2017 tarihinde onaylanan “Aliağa İlçesi, Kyme Bozhöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonunda planlanan Hayıtlı deresi ve 15 metrelik yol boyunca geçen akaryakıt boru hattının, tamamen kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin” onaylanması hususunun oybirliği ile komisyon gündeminde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
16- İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4.İdari Dava Dairesi’nin Danıştay’a temyiz yolu kapalı ve kesin olmak üzere vermiş olduğu kararına istinaden; İlçemiz Helvacı, Fatih Mahallesinde bulunan Davacı Mehmet Sarıbaş’a ait 3825 sayılı parselin yeşil alanda kalmasından dolayı 2981 sayılı Kanun uyarınca aynı bölgede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya hisse verilmesi hususunun oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
17- Levent Türkel’in 28.09.2018 tarihli dilekçesinde mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait Helvacı tapulama sahasında bulunan 113 ada, 5 numaralı parseli dedesi Ahmet Özen’den bu zamana kadar kullandıklarını, parsel üzerindeki yapıya ait yapı kayıt belgesi aldıklarını ve söz konusu parselin taraflarına satılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
18- İlçemiz Helvacı Mahallesi Biçerova Mevkii, 4479 parselin bir kısmının akaryakıt ve servis istasyon alanı (LPG yer alabilir), bir kısmının ise tarımsal nitelikli alan olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
19- Sami Akın’ın 10/09/2018 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz Helvacı Mahallesi, Mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait 1ada, 9 numaralı parseli 2015 yılından bu yana kullandığını, üzerinde tarafına ait yapı bulunduğunu ve 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ”Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliğinin” 7. maddesinin 4. bendine göre ”Belediyelerin Özel Mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ve bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili Belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden
Belediyelerce doğrudan bunlara satılır.” denilmekte olup, mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait Helvacı Mahallesi 1 ada, 9 numaralı parselin tarafına satılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
20- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2018 tarihinde onaylanan İlçemiz, TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan ” İzmir, Aliağa TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 560 Ada 4 ve 7 Parseller, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin” onaylanması hususunun oybirliği ile uygun görülmediğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
21- Mehmet Nuri Çelik’in 01.11.2018 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz Çaltılıdere Mahallesi, 113 ada 6 numaralı parselin sahibi olduğunu, mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait Çaltılıdere Mahallesi, 113 ada, 7 numaralı parseli bahçe olarak kullanmak için 10 yıllığına kiralanması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu ve Plan-Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
22- Erkan Özcan’ın 26.10.2018 tarihli dilekçesinde; İlçemiz, Samurlu Mahallesinde Belediyemizin hisseli olduğu 183 ada, 2 numaralı parseli 18 yıldır kullandığını, üzerinde tarafına ait yapı bulunduğunu ve 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ”Yapı Kayıt Belgesi verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Tebliğin7. maddesinin 4. bendine göre ”Belediyelerin Özel Mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ve bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili Belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden Belediyelerce doğrudan bunlara satılır.” denilmekte olup, Samurlu Mahallesi 183 ada, 2 parseldeki 1242 m2 Belediye hissesinin tarafına satılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
23- 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin” Madde 29 gereği; İlçemiz Yenişakran Mahallesi ile ilgili İçkili Yer Bölgesi çalışması yapılması hususunun Komisyonlarca belirlenen yerlerin oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
24- İlçemiz Bozköy Mahallesi, Mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait 1471 numaralı parselin, 1999 yılından bu yana kullandığını ve üzerinde tarafına ait yapı bulunduğunu belirten Süleyman Tuncer’e satılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Facebook
Facebook
E-Posta Abone ol