1-Aşağıda 1 ila 7 sıra numarasında belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan Belediyemize ait zeytin ağaçları ile 8 sıra numarasında belirtilen tarım alanı olarak planlı bir adet taşınmaz; 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 03/09/2015 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda kiraya verilecektir.

Sıra No Mahalle/Mevkii Ada/ Parsel No: Kira Süresi Yıllık Muhammen Bedeli: Geçici Teminat Bedeli: İhale Saati
1 Karaköy/Kadıncık Karaköy/Kadıncık 44(Hisseli) 62(Hisseli) 5 Yıl 1.100,00TL. 165,00TL. 14:10
2 Aşağışakran/Ilıca Aşağışakran/Ilıca Aşağışakran/Sakarkaya Aşağışakran/Sakarkaya Aşağışakran/Bozcakır 43 44 145 146 314 5 Yıl 1.500,00TL. 225,00TL. 14:20
3 Yukarışakran/Çayırkuyu Yukarışakaran/Kuruçeşme Yukarışakaran/Kuruçeşme Aşağışakaran/Ballık Aşağışakaran/Bozburun 258 341 390 617 978 5 Yıl 1.500,00TL. 225,00TL. 14:30
4 Şehitkemal/Muratlı Şehitkemal/Arapderesi 99 230 5 Yıl 630,00 TL. 94,50 TL. 14:40
5 Karakuzu/Bayramgölü 3 5 Yıl 1.500,00TL. 225,00TL. 14:50
6 Bahçedere/Karakayalar 128/10 5 Yıl 200,00 TL. 30,00 TL. 15:00
7 Hacıömerli/Karakuyular 335 5 Yıl 500,00 TL. 75,00 TL. 15:10
8 Çaltılıdere/Karşıyaka 425 3 Yıl 750,00 TL. 67,50 TL 15:20

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.

A-Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları.

B-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini vermesi

D- Şartnamenin 12. maddesinde yazılı esaslarına göre hazırlanacak teklifi vermesi( Nüfus cüzdanı örneği, Tebligat beyanı, İhale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğine ilişkin yazılı taahhütname

İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen Şartname Örneği

E-Diğer belgeler

a-) İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gereklidir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunludur.

b-) İstekli tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin türüne göre Ticaret Sicil Gazetesi veya Tüzel Kişiliği kanıtlayan belgelerin ve imza sirküsünün, gerçek kişi ise kimlik fotokopisinin, tüm istekliler için ihale dosyasının alındığına dair makbuz asıllarının ihale saatinden önce ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.

3-Sözleşme giderleri ile sözleşmeden doğabilecek ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait tüm vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.

4-İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler ihale şartnamesinde mevcuttur.

5-İhale Şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi, 20,00 TL bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dökümanının satın alınması zorunludur.

6-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasa’nın 17 ve 18. maddeleri gereği İlan Olunur.

E-BÜLTEN
  • Footer face
  • Footer Twitter
  • Footer youtube